TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
640 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.22 (%)